تز f22/f (1259)

گزارش كار :

براي افزايش سرعت كارهاي سفارشي خود از اين جانب به عنوان طراح ابتدايي نقشه ها با استفاده از نرم افزاراتوكد استفاده نمود. در طول اين دوره طراحي تعدادي ازقطعات ريز و بزرگ هواپيما به اين جانب سپرده شد و بعد از مرور و بررسي مهندسان برتر و صاحب كار با استفاده از نرم افزارهاي كتيا و ساليدورد به عنوان يك نقشه تكميلي و اصلاح شده براي توليد به كارخانه هاي سازنده تحويل داده مي شود .

لازم به ذكر است اينجانب سليمان پيرزاد از مورخ 27/4/84 لغايت 7/6/84 به مدت 240 ساعت كارهاي در شركت مزبور مشغول كارورزي بوده ام.

كارهاي شركت :

طراح مبلمان هاي شهري از قبيل نيمكت ، پارك ها ، زيبايي هاي شهري ، روشناييهاي خيابانهاو……….

طراحي قطعات يخچال از جمله :

1- جاليواني 2- جايخي3- جا ميوه اي 4- جا تخم مرغي

5- جاي نوشيدني6- زيباييهابراي شركت بريس انجام مي شد .

طراحي قطعات صنعتي از جمله :

قطعات هواپيما (قطعات كوچك) براي شركت هوا فضا زير نظر مهندسين اين شركت توسط مهندسين شركت طرح ماندگار انجام مي شد .

كه در اين دوره تعدادي از قطعات كوچك هواپيما توسط اينجانب به صورت دستي و نرم افزار AutoCAD انجام مي شد .

آموزش هاي اين دوره :

آشنايي با طرز طراحي صحيح و كاربردي براي ساخت با استفاده از نرم افزارهاي كتيا ، مكانيكال ، ساليدورد كه اين سري از طرحها بايد داراي كيفيت كامل و مشخصات مورد نياز طرح براي ساخت باشد .

براي آساني بيشتر اينجاب از نرم افزارهاي پيشرفته مانند كتيا توسط مهندسين اين شركت مورد آزمايش و تعليم اين نرم افزاراها قرار گرفتم.

با توجه به اينكه قسمت نقشه كشي داراي پيشرفت بسياري بوده و براي انجام كارها و طراحي ها از نرم افزارها و خدمات برتر در صنعت نقشه كشي استفاده مي شود . نياز طراحان براي آموزش و تعليم اين سري از نرم افزاراهاي جديد و پيشرفته و قدرتمند چندين برابر شده است .

به اين دليل سعي و تلاش اين جانب در دوره كارآموزي براي يادگيري كار با اين گونه نرم افزارها و طراحي اصولي و داراي قواعد و قوانين ساخت براي مورد استفاده قرار دادن در صنعت ساخت بوده و توانستم با يك سري از قوائد و اصول مهم در صنعت نقشه كشي آشنا شوم و همچنين طرز كار نرم افزاراهاي كتيا ،‌مكانيكال را به صورت ابتدائي وتا يك حد متوسط براي طراحي قطعات به صورت ابتدايي و همچنين ترسيم قطعات پيشرفته كه داراي قوس ها وپيچ هاي خاصي هستند با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته مزبور ترسيم كنيم.

و متوجه شدم در طراحي نقشه هاي براي بازدهي بالا در صنعت ساخت با هزينه كمتر و كيفيت بيشتر نيازي به نقشه هاي پيچيده و مشكل كه داراي مراحل ساخت بيشتري هستند و در واقع هزينه توليد را بالا مي برند نمي باشند و مي توان با نقشه هاي ساده و داراي پيچيدگي كمتر به صورتيكه اهداف اصلي مورد نظر كارخانه هاي ساخت داشته باشد طراحي كرد .

كارهاي انجام شده توسط كارآموز:

تعدادي از نقشه هاي قطعات هواپيما به صورت ابتدايي توسط اينجانب طراحي شده و كار انجام شده توسط نرم افزار AutoCAD بوده و بيشتر مراحل كارآموزي به صورت آموزش در ارتباط با نرم افزارها مي باشد.

هدف كارآموزي:

آموزش نرم افزارهاي ساليد و كتيا و مكانيكال و همچنين آموزش صحيح و اصولي طراحي به صورت كاربردي درصنعت نقشه كشي بوده است .

يك سري از نقشه هاي طراحي شده در انتهاي سي دي به صورت فايل AutoCAD قرار گرفته است .

در پايان از زحمات استاد گرانقدر آقاي مهندس نصيرخاني كه در طول اين ترم اينجانب را ياري نموده اند ، كمال تقدير و تشكر را دارم و اوقات خوب و خوشي را براي شما آرزومندم.

مقاله f22/f (1258)

21/7 محاسبه اضافه كاري شخص كارمند

22/7 محاسبه حق بهره برداري وپرداخت مبلغ به كارمند

3/8 پرداخت مزاياي شغلي ازحقوق ثابت بابت شغل

4/8 پرداخت برجستگي وتشويق درارزيابي سالانه به 20% كل پرسنل

10/8 پرداخت حق شيفت براي كارمندان كه به طور متغير در 24 ساعت خدمت مي نمايند.

در2 شيفت 20% درصد فوق العاده شغل ودر3 شيفت 25% فوق العاده شغل تعلق مي گيرد.

12/8 تعلق سختي كار به كاركنان كه حق تخصص نمي گيرند.

20/8 محاسبه تفاوت اقلام احكام حقوق جديد با احكام قديم

25/8 محاسبه كسورات حقوق

28/8 دريافت صورت حساب بانكي درپايان هرماه ازبانك مربوط

10/9 انتقال چك هاي پاس نشده به فايل پاس شده طبق صورت حساب بانكي .

11/8 محاسبات صندوق تعاون

12/9 كنترل اقلام بدهكار دفتر با اقلام بستانكار وصورتحساب بانك وشناسايي اقلام .

12/9 محاسبه حق مأموريت روزانه

گزارش كار به صورت هفتگي

هفته ي اول:

-محاسبه ماليات بازنشستگي تأمين اجتماعي ومحاسبه اضافه كاري شخص كارمند.

هفته ي دوم :

-محاسبه حق بهره وري وپرداخت مبلغ به كارمند وپرداخت مزاياي شغل ازحقوق ثابت بابت شغل.

هفته سوم:

-پرداخت برجستگي وتشويق درارزيابي سالانه به 20% كل پرسنل وپرداخت حق شيفت براي كارمندان كه به طور متغير در24 ساعت خدمت مي نمايند.

هفته چهارم:

-تعلق سختي كار به كاركنان كه حق تخصص نمي گيرند ومحاسبه تفاوت اقلام احكام حقوق جديد با احكام حقوق قديم.

هفته پنجم:

-محاسبه كسورات حقوق ودريافت صورت حساب بانكي درپايان هرماه ازبانك مربوط.

هفته ششم:

-انتقال چك هاي پاس نشده به فايل پاس شده طبق صورت حساب بانكي ومحاسبات صندوق تعاون.

هفته هفتم :

-كنترل اقلام بدهكار دفتر با اقلام بستانكار صورت حساب بانك وشناسايي اقلام ومحاسبه حق مأموريت روزانه.

گزارش كار به صورت ماهانه :

ماه اول:

-محاسبه ماليات بازنشستگي تأمين اجتماعي .

-محاسبه اضافه كاري شخص كارمند.

-محاسبه حق بهره وري وپرداخت مبلغ به كارمند وپرداخت مزايا ( شغل ازحقوق ثابت بابت شغل) .

-پرداخت برجستگي وتشويق درارزيابي سالانه به 20% كل پرسنل.

-پرداخت حق شيفت براي كارمندان كه به طور متغير در24 ساعت خدمت مي نمايند.

-تعلق سعي كار به كاركنان كه حق تخصص نمي گيرند.

-محاسبه تفاوت اقلام احكام حقوق جديد با احكام حقوق قديم.

ماه دوم:

-محاسبه كسورات حققوقي ودريافت صورت حساب بانكي درپايان هرماه ازبانك مربوطه

-انتقال چك هاي پاس نشده به فايل پاس شده طبق صورت حساب بانكي

-محاسبه صندوق تعاون

-كنترل اقلام بدهكار دفتر با اقلام بستانكار صورت حساب بانكي

-شناسايي اقلام ومحاسبه حق مأموريت

-تهيه ليست چك هاي پاس نشده ازطريق سيستم.

رساله f22/f (1257)

21/7 محاسبه اضافه كاري شخص كارمند

22/7 محاسبه حق بهره برداري وپرداخت مبلغ به كارمند

3/8 پرداخت مزاياي شغلي ازحقوق ثابت بابت شغل

4/8 پرداخت برجستگي وتشويق درارزيابي سالانه به 20% كل پرسنل

10/8 پرداخت حق شيفت براي كارمندان كه به طور متغير در 24 ساعت خدمت مي نمايند.

در2 شيفت 20% درصد فوق العاده شغل ودر3 شيفت 25% فوق العاده شغل تعلق مي گيرد.

12/8 تعلق سختي كار به كاركنان كه حق تخصص نمي گيرند.

20/8 محاسبه تفاوت اقلام احكام حقوق جديد با احكام قديم

25/8 محاسبه كسورات حقوق

28/8 دريافت صورت حساب بانكي درپايان هرماه ازبانك مربوط

10/9 انتقال چك هاي پاس نشده به فايل پاس شده طبق صورت حساب بانكي .

11/8 محاسبات صندوق تعاون

12/9 كنترل اقلام بدهكار دفتر با اقلام بستانكار وصورتحساب بانك وشناسايي اقلام .

12/9 محاسبه حق مأموريت روزانه

گزارش كار به صورت هفتگي

هفته ي اول:

-محاسبه ماليات بازنشستگي تأمين اجتماعي ومحاسبه اضافه كاري شخص كارمند.

هفته ي دوم :

-محاسبه حق بهره وري وپرداخت مبلغ به كارمند وپرداخت مزاياي شغل ازحقوق ثابت بابت شغل.

هفته سوم:

-پرداخت برجستگي وتشويق درارزيابي سالانه به 20% كل پرسنل وپرداخت حق شيفت براي كارمندان كه به طور متغير در24 ساعت خدمت مي نمايند.

هفته چهارم:

-تعلق سختي كار به كاركنان كه حق تخصص نمي گيرند ومحاسبه تفاوت اقلام احكام حقوق جديد با احكام حقوق قديم.

هفته پنجم:

-محاسبه كسورات حقوق ودريافت صورت حساب بانكي درپايان هرماه ازبانك مربوط.

هفته ششم:

-انتقال چك هاي پاس نشده به فايل پاس شده طبق صورت حساب بانكي ومحاسبات صندوق تعاون.

هفته هفتم :

-كنترل اقلام بدهكار دفتر با اقلام بستانكار صورت حساب بانك وشناسايي اقلام ومحاسبه حق مأموريت روزانه.

گزارش كار به صورت ماهانه :

ماه اول:

-محاسبه ماليات بازنشستگي تأمين اجتماعي .

-محاسبه اضافه كاري شخص كارمند.

-محاسبه حق بهره وري وپرداخت مبلغ به كارمند وپرداخت مزايا ( شغل ازحقوق ثابت بابت شغل) .

-پرداخت برجستگي وتشويق درارزيابي سالانه به 20% كل پرسنل.

-پرداخت حق شيفت براي كارمندان كه به طور متغير در24 ساعت خدمت مي نمايند.

-تعلق سعي كار به كاركنان كه حق تخصص نمي گيرند.

-محاسبه تفاوت اقلام احكام حقوق جديد با احكام حقوق قديم.

ماه دوم:

-محاسبه كسورات حققوقي ودريافت صورت حساب بانكي درپايان هرماه ازبانك مربوطه

-انتقال چك هاي پاس نشده به فايل پاس شده طبق صورت حساب بانكي

-محاسبه صندوق تعاون

-كنترل اقلام بدهكار دفتر با اقلام بستانكار صورت حساب بانكي

-شناسايي اقلام ومحاسبه حق مأموريت

-تهيه ليست چك هاي پاس نشده ازطريق سيستم.

تز f22/f (1256)

دانشكده فني واحد تهران جنوب

كد گروه :EL . 101 . 1

عنوان پروژه : مجتمع مسكوني شهداي سوم خرداد ناجا

گزارش مربوط به جلسه گروه در مورخه 11/5/85

در مورخه فوق دومين جلسه رسمي گروه در دانشكده فني و بعد از ساعت كلاس در اتاق 128 تشكيل گرديد . در اين جلسه كه اعضاي مشروحه ذيل حضور داشتند ابتدا براي روشن شدن وضعيت كلي و نيز آغاز به كار گروه CD هاي مربوط به اين پروژه كه تحت نرم افزار اتوكد مي باشد و از قبل تهيه شده بود در بين تمام اعضاي گروه تقسيم شد و به كليه اعضا تاكيد گرديد تا ضمن مرور نقشه هاي فوق براي شروع به كار , تيم هايي كه وظايفشان مشخص شده است به بررسي مراحل مختلف كار خود بپردازند و برنامه ريزي خود را براي اتمام كار در زمان تعيين شده در جلسه بعدي ارائه دهند ونيز درهمان جلسه كه در مورخه 12/5/85 برگزار خواهد شد گزارشي از ميزان پيشرفت كار ارائه دهند

و نيز مقرر گرديد تا اينجانب گزارش كامل اين جلسه را در همان زمان ارائه دهم. در پايان جهت تعامل بيشتر اعضا صورت اسامي كليه افراد كه شامل شماره تماس آنها نيز بود و از قبل تهيه شده بود در اختيار همه اعضا قرار گرفت تا اعضا بتوانند جهت هماهنگي بيشتر با يكديگر تماس حاصل نمايند.

اعضاي شركت كننده :

1 – مهدي چيني زاده2 – رحمان قاسمي3 – علي اكبر راكعي4 – علي ترابي5 – امين فلاحتي 6 –مجيد سرباز نوده 7 – وحيد سوري8 – مجيد شهسواري9 – نعمت اله آب آذر

f22/f (1255)

دادگاه: شعبه چهارم دادگاه خانواده شهريار

نام طرفين دادرسي: خواهان علي علي‌بابائي و پسنده مغروري، خوانده بهزيستي شهريار

شماره پرونده:2452

موضوع دادرسي: درخواست سرپرستي طفل بي‌سرپرست

درخواست سرپرستی طفل بی‌سرپرست

خواهان: علی علی‌بابایی محل اقامت: شهریار– میدان جهاد- اول جاده ملارد پلاک 26

پسنده مغروری

خوانده: اداره سرپرستی شهرستان شهریار

خواسته: درخواست سرپرستی طفل بی‌سرپرست

دلایل: براساس آزمایشات انجام شده پزشکی مبنی بر عدم بارداری

شرح دادخواست: اینجانب علی علی بابایی فرزند احمد به شماره شناسنامه 91 صادره از کرج و همسرم پسنده مغروری مدت حدوداً 18 سال است ازدواج نموده و به خواست خدا صاحب فرزند نشده‌ام (علیرغم پیگیری خود و همسرم) علی الحال بعد از مأیوس شده از کانال پزشکی در صدد این هستیم (با توافق همسر) تا فرزندی را از طریق بهزیستی حد الامکان زیر 1 سال به صورت فرزند خواندگی در اختیار گرفته و کلیه قوانین منوط به گرفتن فرزند اعم از بنام نموده قسمتی از دارایی و … تقبل نموده لذا مستدعی است در صورت امکان نسبت به انجام مراحل قانونی و حصول به نتیجه مطلوب (گرفتن فرزند) دستورات مقتضی عنایت گردد قبلاً از بذل عنایت آن مقام نهایت تشکر را داشته و از خداوند متعال خواهانیم تا الطاف شما در درگاهش ثبت و ضبط گردد. 7/12/84

صورتجلسه

به تاریخ بیست و ششم فروردین هزار و سیصد و هشتاد وپنج در وقت مقرر شعبه چهارم دادگاه اختصاصی شهریار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است زوجین حضور دارند نماینده اداره بهزیستی شهریار عليرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نشده زوجین اظهار می‌دارد به موجب سند مکاحیه مضبوط در پرونده حدود 18 سال است ازدواج کردیم صاحب اولاد نشدیم و علاقه شدید به فرزند داریم زوج اظهار می‌دارد من کاسب هستم و در کار ساختمان هستم و در ماه حداقل 1 میلیون تومان درآمد دارم و می‌توانم از طفل نگهداری کنم از دادگاه تقاضای صدور حکم به فرزند خواندگی را دارم.

16/1/85

دفتر جهت نظارت موارد ذیل انجام گیرد:

1- در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری زوجین و عدم اعتیاد آنها به مواد مخدر از طرف کلانتری اقدام گردد.

2- زوجین جهت سلامت جسمانی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و بیماری‌های واگیردار صعب العلاج به پزشکی قانونی معرفی شوند.

3- عدم سوء سابقه آنان از اداره تشخیص هویت استعلام گردد تا آن اداره به شیوه مخصوص خود در خصوص زوجین تحقیقات را انجام دهد.

و طبق گواهینامه دادسرای عمومی کرج:

طبق سوابق موجود در دادسرای عمومی کرج آقای علی علی بابایی فرزند احمد دارای شماره شناسنامه 91 صادره از کرج متولد 1341 محکومیت کیفری ندارد. 12/9/73

گواهینامه

طبق سوابق موجود در دادگستری تهران خانم پسنده مغروری فرزند نوذر دارای شماره شناسنامه 395 صادره از تهران متولد 1346 محکومیت کیفری ندارد. 2/2/85

نظر کارشناسان امور خانوادة سازمان بهزیستی

از لحاظ جسمی و روانی سالم بوده و طبق اظهارات طرف ماهیانه 800 هزار تومان درآمد داشته و در سال 29/5/66 ازدواج کرده و لیکن به دلیل مشکل نازائی از طرف خانم صاحب فرزند نشده که در 5 بار عمل IVF و IUI انجام داده‌اند که بی‌نتیجه بوده و نهایتاً تصمیم به گرفتن فرزندی از بهزیستی کردند.

وضعیت مسکن: آپارتمان 160 متری در میدان بهار شهریار و 2 اتاق خواب و حال پذیرایی و کلیه امکانات رفاهی

وضعیت اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی: شغل، آزاد داشته و یک دستگاه ماشین پژو از نظر اجتماعی و فرهنگی هم با فرهنگ وضعیت اجتماعی خوب

از لحاظ مذهبی- مؤمن- متعهد به اصول اسلامی و شیعه 12 امامی

پیشنهاد ايشان این است که با توجه به وضعیت خانواده و تعهدشان به اموال برای فرزند زوجین از آنها کارشناسان بهزیستی مورد تأیید و فرزندخواندگی هستند. فرزند انتخابي نوزاد دختر می‌باشد.

کلانتری 11 شهریار مورخ 6/2/85

طی نامظ باقیهاتی که صورت گرفته طی تحقیقات محسوس و غیرمحسوس از توان مالی خوب و از نظر اخلاقی خوب و حشن شهرت نیز دارند.

پزشکی قانونی مورخ 31/2/85

در مورد زوج طی ارزیابی بعمل آمده اعلائمی دال بر عدم سلامت جسمانی مشاهده نشده و نتيجه آزمایش الکل مواد مخدر منفی است.

در صدور زوجه تست مواد مخدر الکل منفی و تبعی به بیماری های واگیردار نبوده و از نظر روانی هم چیز غیرطبیعی مشاهده نشده است.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خوانها آقای علی علی بابائی فرزند احمد و خانم پسنده مغروری فرزند نوزاد را به طرفیت اداره بهزیستی شهریار به خواسته فرزند خواندگی که زوجین اظهار داشتند به موجب سند نکاحیه مضبوط در پرونده حدود 18 سال ازدواج کرده و صاحب اولد نشده و علاقه شدید به فرزند داریم، و زوج اظهار می‌دارد من کاسب هستم و کار ساختمان هم هستم و در ماه حداقل یک میلیون تومان درآمد دارم و می‌توانم از طفل به نحو احسن نگهداری کنم از محضر دادگاه تمنای فرزند خواندگی را داریم عرض دیگری ندارم.

دادگاه بعد از جری تشریفات رسیدگی و نظر به اینکه بیش از 18 سال از زمان ازدواج طرفین سیر می‌شده و صاحب اولاد نشده‌اند و مدارک ابرازی نیز گواه این واقعیت است و با توجه به اینکه حسب نظریه پزشکی قانونی سلامت جسمانی و روانی زوجین و عدم اعتیاد آنها به مواد افیونی و الکلی و مخدر اعلام گردید و مطابق اعلام نظر شماره 6618 و 85/329//17 م 1107 مورخ 31/2/85 تبرئه حاصل نموده اداره تشخیص هویت فاقد سوابق کیفری مؤثر اعلام شده‌اند و با توجه به گزارش شماره 85/107/1110/6052- مورخ 6/2/85 کلانتری که ضمن تحقیق و استحضار از اهل محل صلاحیت اخلاقی و فرهنگی زوجین و دیانت و لياقت آنها برای حفظ و نگهداری طفل و عنوان فرزند خوانده تأیید شده زوجین دارای صالحیت لازم اعلام شده‌اند و نامة شماره 1141/21/89 مورخ 7/2/85 به پیوست گزارش مأمورین بهزیستی صلاحیت زوجین را در این خصوص تأیید نموده‌اند و لذا دادگاه مستنداً به مواد 3 و 4 قانون حمایت از طفل بی‌سرپرست شهریه الزام ادارة خوانده مبنی بر واگذاری طفل به زوجین به مدت 6 ماه به صورت موقت و آزمایشی صادر و اعلام می‌دارد بدیهی است واگذاری قطعی و صدور حکم فرزند خواندگی منوط است به سپری شدن این دوره است رأی حضوری و ظرفت مدت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تحمدید نظرخواهی است.

حاکم تجدید نظر استان مورخ 7/4/85

نامه دادسان عموم انقلاب شهرستان شهریاب به اداره بهزیستی شهریار بازگشت به شماره 3724/21/890 مورخ 5/4/85 ضمن معرفی آقای علی علی بابایی و خانم پسنده مغذوری دستور فرمائید با احراز هویت نسبت به تحویل کودک بی‌سرپرست اعلام شده اقدام و مراتب به اين دادسرا اعلام نماید.